Print

Algemene Voorwaarden van Tuinhulpen.nl

Dit is de website van Buurtoppas, hierna verder te noemen Tuinhulpen.nl. Voor de toegang tot en het gebruik van Tuinhulpen.nl gelden de volgende algemene voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Bekijk de voorwaarden voor:

Voor zowel tuinhulp-zoekende als tuinhulpen

Artikel 1 - Inhoud

Tuinhulpen.nl heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot (particuliere) tuinhulpen is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Tuinhulpen.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 2 - Gegevens

Indien u gebruik wenst te maken van deze website, zult u ervoor zorg moeten dragen dat uw gegevens waaronder uw e-mailadres en zover relevant, uw naam, adres, postcode en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.

Uw gegevens zullen mogelijk worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten. Tuinhulpen.nl respecteert ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld. Tuinhulpen.nl kan op dit laatste een uitzondering maken indien misbruik (artikel 14) van haar website gemaakt wordt.

Artikel 3 - Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overige materialen, berusten bij Tuinhulpen.nl, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

Tuinhulpen.nl stelt zich tot doel om via internet vraag en aanbod betreffende particuliere tuinhulpen bij elkaar te brengen. Tuinhulpen.nl is géén bemiddelingsinstantie!

Tuinhulpen.nl kan geen verantwoordelijkheid accepteren voor de geselecteerde kandidaten ten aanzien van de uiteindelijke kwaliteit van hun werkzaamheden. U maakt zelf een (voor)selectie, gaat zelf de gesprekken aan en maakt zelf de (financiële) afspraken op basis van uw eigen wensen en criteria.

De eindselectie en de beslissing om iemand de zorg van uw tuin toe te vertrouwen, ligt volledig bij uzelf. Tuinhulpen.nl is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit geplaatste advertenties of geselecteerde kandidaten. Mocht het zo zijn dat een tuinhulp of tuinhulp-zoekende niet betrouwbaar blijkt te zijn, dan vernemen wij dit graag van u en kunt u dit melden via een e-mail naar schrift.

Het contact maken met een tuinhulp of tuinhulp-zoekende is geheel op eigen risico en initiatief.

Artikel 5 - Uitsluiting

Tuinhulpen.nl behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van verder gebruik van de site indien u handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Tuinhulpen.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.
Tuinhulpen.nl behoudt zich het recht om uw gegevens uit onze database te verwijderen, zonder opgaaf van reden.
Om op te passen en dus gebruik mag maken van deze website moet je 13 jaar of ouder zijn. Vraag toestemming aan je ouders indien je jonger dan 18 jaar bent.

Artikel 6 - Verwijzingen

Tuinhulpen.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites van adverteerders.

Artikel 7 - Vrijwaring

U vrijwaart Tuinhulpen.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden die op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Artikel 8 - Beveiliging

Tuinhulpen.nl spant zich naar alle redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid m.b.t. gebruik site

Tuinhulpen.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal Tuinhulpen.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit welke reden of oorzaak dan ook.

De totale aansprakelijkheid van Tuinhulpen.nl voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste melding en het tijdig versturen van reacties van tuinhulp-zoekende aan tuinhulpen is beperkt tot het bedrag dat een tuinhulp-zoekende voor een reactie heeft betaald aan Tuinhulpen.nl. Tuinhulpen.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard dan ook.

Artikel 12 - Overmacht

Tuinhulpen.nl kan de tenuitvoerlegging van een verplichting krachtens deze overeenkomst opschorten als de verplichting niet kan worden uitgevoerd als gevolg van een gebeurtenis waarvan redelijkerwijs gesteld kan worden dat deze zich buiten de invloedssfeer van Tuinhulpen.nl bevindt en die niet redelijkerwijs kon worden voorzien op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. Een dergelijke gebeurtenis kan onder andere bestaan uit staking, uitsluiting, telecommunicatiestoring, brand, diefstal, waterschade, sabotage of vandalisme.

Artikel 13 - Klachten en wensen

Gebruikers zullen eventuele klachten en wensen schriftelijk indienen.

Artikel 14 - Misbruik

Onder 'Misbruik' verstaan wij: het versturen van e-mail of berichten aan andere gebruikers waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming en het gebruik van deze website waarvoor het niet bedoeld is. Alsmede kunnen onwettige handelingen of klachten over onwettige handelingen die voortvloeien uit het gebruik van deze website onder misbruik worden verstaan.

13.1 Tuinhulpen.nl kan de overeenkomst met de gebruiker bij diens misbruik met onmiddellijke ingang beëindigen zonder voorafgaande mededeling aan of overleg met de gebruiker.

13.2 Tuinhulpen.nl is gerechtigd zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) per feit van misbruik aan de gebruiker in rekening te brengen, waarbij het misbruik van (persoons)gegevens, foto- of ander materiaal geldt als één feit, onverminderd het recht van Tuinhulpen.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen de gebruiker te nemen en vergoeding te vorderen van schade die is ontstaan als gevolg van misbruik door de gebruiker.

Nederlands Recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Tuinhulpen.nl aangepast worden, we adviseren dan ook stellig deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Alleen voor tuinhulp-zoekende die een gratis account afnemen

Er zijn géén kosten verbonden aan het alleen aanmelden op Tuinhulpen.nl. Bij het aanmelden op Tuinhulpen.nl dient u akkoord te gaan met de voorwaarden van alle gebruikers (tuinhulp-zoekende en tuinhulpen)

Alleen voor tuinhulp-zoekende die een premium account afnemen

Een premium account kost de gebruiker op Tuinhulpen.nl € 9,95 per maand.

Artikel 1

Door het kopen van een premium account op de website Tuinhulpen.nl geeft men aan akkoord te gaan met de door Tuinhulpen.nl opgestelde voorwaarden voor een premium account én de overige voorwaarden.

Artikel 2

Voor betaling van uw premium account maakt Tuinhulpen.nl gebruik van automatische incasso. Een automatische incasso is een betaalwijze waarbij Tuinhulpen.nl van de gebruiker toestemming krijgt geld van zijn rekening te incasseren. Aan de transactie zelf zijn voor de gebruiker geen kosten verbonden. Deze kosten zijn voor rekening van Tuinhulpen.nl. Door op de hoogte te zijn van deze voorwaarden machtigt u Tuinhulpen om de kosten voor een premium account automatisch te incasseren. Een premium account kost de gebruiker op Tuinhulpen.nl € 9,95 per maand.

Artikel 3

De overeenkomst en het daaruit voortvloeiende abonnement (= premium account) wordt aangegaan voor de duur van de contractsperiode van een maand en kan ingaan op iedere gewenste dag van de maand. Tenzij één van de partijen de overeenkomst tijdig opzegt (= mogelijk tot de laatste dag), wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van de contractsperiode. Opzegging is steeds mogelijk tegen het einde van de geldende contractperiode. Indien de gebruiker voor het einde van de contractperiode opzegt, wordt de overeenkomst beëindigd. De gebruiker heeft in dat geval geen recht op restitutie van de kosten van het premium account voor de resterende dagen van de contractperiode. Bij opzegging dient een termijn van 1 dag in acht te worden genomen. Opzegging van uw premium account kan eenvoudig direct online. U zult dan niet meer als tuinhulp-zoekende geregistreerd staan en er zullen geen kosten meer afgeschreven worden van het door u opgegeven rekeningnummer.

Artikel 4: fraude

Bij fraude wordt er een onderzoek gestart waarbij er bij misbruik van deze website aangifte gedaan wordt.

Artikel 5

Wij hanteren een fair use policy. Zolang een gebruiker het account normaal gebruikt, wordt er niet ingegrepen. Normaal gebruik varieert, maar is in ieder geval tot maximaal 50 reacties per maand.

Alleen voor tuinhulp-zoekende die een prepaid account afnemen

Artikel 1

Door het kopen van een prepaid account op de website Tuinhulpen.nl geeft men aan akkoord te gaan met de door Tuinhulpen.nl opgestelde voorwaarden voor een prepaid account én de overige voorwaarden.

Artikel 2

Reactietegoed is geldig tot en met 24 maanden na aanschaf. Daarna komt het tegoed te vervallen.

Artikel 3

Ouders kunnen reactietegoed kopen in drie varianten, namelijk: 2 reacties voor € 4,95, 10 reacties voor € 9,95 en 30 reacties voor € 19,95.